Katalog produktů - Dotaz

Motor CD/DVD - RT300xx Ucc=5,9V