Katalog produktů - Dotaz

Motor CD/DVD - RF310xx Ucc=5,9V